PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng diện bao phủ cho thôn bản chưa có điện
Tỉnh Bắc Kạn đang triển khai nhiều giải pháp để phấn đấu đến năm 2025, nâng tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,5%, trong đó thực hiện đầu tư cấp điện cho khoảng 3.211 hộ dân của 117 thôn trên địa bàn 40 xã thuộc 7 huyện chưa có điện trên địa bàn toàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Công nhân Điện lực Pác Nặm kiểm tra thiết bị tại trạm biến áp, đảm bảo an toàn cấp điện đến người dân vùng cao

Những năm qua, được sự quan tâm của trung ương, hệ thống điện lưới quốc gia tỉnh Bắc Kạn đã được đầu tư xây dựng đến 100% số xã, phường, thị trấn, nâng tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 97,68%. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay, số thôn bản chưa có điện vẫn còn khá lớn, còn khoảng 1.519 hộ, nhóm hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia; có những hộ dân tự kéo điện để sử dụng nhưng chưa đảm bảo an toàn. Các hộ dân chưa được sử dụng điện sinh sống rải rác ở các khu vực có địa hình đồi núi, vùng sâu, vùng xa nên việc cấp điện rất khó khăn, phức tạp, xuất đầu tư cấp điện cho hộ dân tương đối lớn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, việc tìm ra các giải pháp cấp điện cho các thôn, bản, hộ dân chưa có điện là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách; cần có sự đặc biệt quan tâm và chung tay đóng góp của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân...; phải có nhiều giải pháp kịp thời, đồng bộ và khả thi để từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp điện theo các nghị quyết của trung ương và của tỉnh nhằm xóa được các thôn, bản trắng về điện.

Để tăng diện bao phủ cho các thôn bản chưa có điện, tỉnh đã xác định thu hút mọi nguồn lực đầu tư cấp điện cho các thôn bản, hộ dân chưa có điện được sử dụng điện lưới quốc gia với phương châm cùng phối hợp giữa trung ương với địa phương và Nhân dân, kết hợp với các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Thực hiện từng bước đầu tư xây dựng lưới điện phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực tài chính ngân sách hằng năm được cấp, trước mắt, ưu tiên đầu tư cấp điện cho các thôn, bản có số hộ dân tương đối tập trung thuộc các xã có tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.

Tỉnh dự kiến đầu tư xây dựng mới 244,862 km đường dây trung áp 35kV; 217,173 km đường dây cáp vặn xoắn 0,4kV, 71 trạm biến áp và 3.211 công tơ 1 pha. Cơ cấu nguồn vốn bao gồm ngân sách trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn hỗ trợ từ ngành điện. Nguồn vốn Nhân dân đóng góp gồm dây sau công tơ, bảng điện, thiết bị điện trong nhà. Theo kết quả rà soát, khối lượng các công trình cần đầu tư xây dựng, Sở Công Thương đã khái toán tổng nhu cầu vốn khoảng 386 tỷ đồng. Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn, sẽ xem xét ưu tiên thực hiện đầu tư cấp điện cho các thôn, bản có số hộ dân sinh sống tương đối tập trung, có xuất đầu tư thấp, các xã có tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.

UBND tỉnh sẽ báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét, ưu tiên hỗ trợ Bắc Kạn nguồn vốn để thực hiện cấp điện cho các thôn bản, hộ dân chưa có điện được sử dụng điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân, xóa đói, giảm nghèo; phấn đấu đến năm 2025, nâng tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,5% theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với việc kêu gọi hỗ trợ đầu tư, cân đối bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cấp điện cho các thôn bản chưa có điện; bố trí nguồn vốn đối ứng thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đầu tư công trình điện; huy động đóng góp của Nhân dân để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường dây hiện có do Nhân dân tự đầu tư nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật điện; tuyên truyền Nhân dân tham gia và ủng hộ việc giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng lưới điện; tự đầu tư dây sau công tơ, bảng điện, thiết bị điện trong nhà...

Khó khăn về nguồn vốn là rất lớn, tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để phấn đấu đưa điện lưới quốc gia tới tất cả các thôn bản chưa có điện, bởi đây chính là động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa./.

Hương Lan