PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
Tại Hội nghị trực tuyến cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tổ chức ngày 18/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã kết luận chỉ đạo: Năm 2022, tạo ra bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đây là vấn đề cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến CCHC ngày 18/3/2022

Để triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, ngay từ cuối năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 798/KH-UBND về thực hiện công tác CCHC năm 2022 với mục tiêu chung là “Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trong đó trọng tâm là TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. 

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng đã đề ra các mục tiêu cụ thể về cải cách TTHC như: 100% TTHC công bố công khai, kịp thời, đúng quy định; 100% TTHC xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC kịp thời, đúng quy định; 50% cấp tỉnh, 40% cấp huyện và 35% cấp xã số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết; 20% số hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh; 50% số hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 90% trở lên; 100% kiến nghị, phản ánh được xử lý dứt điểm... 

Đẩy mạnh việc chi trả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Ảnh minh họa)

Bám sát nội dung Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, các sở, ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách TTHC thông qua việc kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa TTHC, mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch hóa TTHC. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiện đại trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Để tạo đột phá trong cải cách TTHC, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, cá nhân, tổ chức thực hiện kê khai, nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Điển hình như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông báo danh mục và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng Dịch công của tỉnh với 85 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Sở Công Thương thông báo danh mục và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch công của tỉnh với tổng số 134 TTHC, gồm 115 TTHC cấp tỉnh, 17 TTHC cấp huyện và 2 TTHC cấp xã...

Đến hết quý I/2022, tỉnh Bắc Kạn đã có 1.363 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đạt tỷ lệ 74,74%; trong đó có 1.293 dịch vụ mức độ 4, chiếm tỷ lệ 70,9% và 70 dịch vụ mức độ 3, chiếm tỷ lệ 3,84%. 

Quy trình tiếp nhận, giải quyết các TTHC tại các đơn vị, địa phương đều đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Cụ thể như tại Sở Tư pháp, tính đến ngày 31/5/2022, Sở đã tiếp nhận 8.593 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn 8.272 hồ sơ; đang giải quyết 321 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Kết quả thực hiện TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 108/132 thủ tục (đạt 81,8%); số hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 là 1.280/1.550 hồ sơ (đạt tỷ lệ 82,6%). 

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 19/5/2022, trong tổng số 254 hồ sơ (trực tuyến 243 hồ sơ, trực tiếp 11 hồ sơ) đã có 163 TTHC đã được giải quyết trước hạn; 91 TTHC giải quyết đúng hạn; không có TTHC giải quyết quá hạn. 

5 tháng đầu năm, Công an tỉnh có số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chiếm tỷ lệ cao với 2.187 hồ sơ. Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả việc giải quyết các TTHC nhanh theo các kế hoạch đã ban hành, theo đó đã thực hiện cấp biển số xe nhanh 5.687 hồ sơ; cấp giấy chứng nhận sang tên nhanh 571 hồ sơ; cấp hộ chiếu điện tử 1.303/1.303 hồ sơ. Từ tháng 5/2022, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện việc phân cấp đăng ký xe, cấp biển số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy cho Công an cấp huyện và thí điểm phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy cho công an cấp xã nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí...

Đối với các địa phương, UBND các huyện, thành phố tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...

Công tác CCHC, trọng tâm là TTHC được quan tâm, triển khai thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn thấp do đa số người dân và doanh nghiệp đã quen với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp nên còn e ngại việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực chuyên ngành như quản lý đất đai rất phức tạp, đa số TTHC có thành phần hồ sơ liên quan đến giấy tờ, tài liệu gốc nên việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC ở mức độ 3,4 gặp nhiều khó khăn... 

Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách TTHC, kiên quyết cắt giảm các TTHC không cần thiết, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; tập trung thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Bích Huệ