PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh được giao là 2.647,981 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải ngân chưa đạt tiến độ theo kế hoạch, do đó đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần tập trung các giải pháp để đảm bảo đạt cả về khối lượng và chất lượng thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo công trình Trường THCS Bắc Kạn thuộc Dự án “Chương trình đô thị
miền núi phía Bắc thị xã Bắc Kạn giai đoạn II” để bàn giao trước năm học mới 2022 - 2023

Thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 6/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh đã sớm phân bổ chi tiết 100% vốn cho các chủ đầu tư thực hiện. Việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 đã được tỉnh rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo bám sát các mục tiêu, chủ trương, đường lối của Đảng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài...

Xác định việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo thường xuyên tại các phiên họp, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy quản lý các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên tổ chức họp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công… Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư tập trung thực hiện các công việc cụ thể để đạt các mục tiêu đề ra.

Sau khi rà soát cụ thể với từng chủ đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chấp thuận tiến độ thực hiện các dự án nhóm A, B sử dụng vốn ngân sách Trung ương trong nước; trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt tiến độ thực hiện công việc theo ngày của các dự án nhóm A, B để làm căn cứ kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

Trong tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022, đến ngày 14/6/2022, số kế hoạch vốn đã giải ngân là 430,7 tỷ đồng, bằng 16,3% kế hoạch, bằng mức bình quân chung của cả nước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương được giao trên 564 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 31,6% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung cho địa phương được giao trên 2.083 tỷ đồng, giải ngân đạt 12,1% kế hoạch.

Từ nay đến cuối năm, Bắc Kạn tiếp tục tập trung các giải pháp giải ngân vốn đầu tư. Dự kiến đến 30/9/2022 giải ngân đạt 60%; đến 31/12/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được giao.

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh đã yêu cầu nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được giao làm chủ đầu tư trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của đơn vị mình.

Các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư tiếp tục tập trung rà soát công việc, xây dựng kế hoạch giải ngân vốn, đồng thời, thường xuyên đánh giá tiến độ triển khai. Đối với các dự án chậm triển khai hoặc có nhiều khó khăn, có thể tính toán để kịp thời đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh. Đối với các công trình khởi công mới, khẩn trương triển khai các thủ tục để tổ chức thi công. Các chủ đầu tư tăng cường chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình./.

Hương Lan