PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp, đảm bảo đạt mục tiêu thu ngân sách theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đạt 1.100 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra, tỉnh Bắc Kạn đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể cần quyết liệt triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đầu tư công,
thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN
(Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng các sở, ngành khảo sát tuyến đường
Quảng Bạch - Tân Lập - Bằng Phúc thuộc huyện Chợ Đồn)

Giai đoạn 2016 - 2020, mặc dù chịu tác động của lạm phát và suy giảm kinh tế, thiên tai dịch bệnh dẫn đến các nguồn thu còn gặp nhiều khó khăn và không ổn định nhưng kết quả thu ngân sách của tỉnh hằng năm đều tăng, năm sau thu cao hơn năm trước, hoàn thành dự toán được giao. Kết quả thu giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 3.211 tỷ đồng, bằng 83,8% so với mục tiêu đề ra (3.830 tỷ đồng), bằng 153,8% so với giai đoạn 2011 - 2015. Tuy nhiên, thu ngân sách những năm qua chưa bền vững, một số khoản thu tăng trưởng không ổn định, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra là 1.100 tỷ.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đến năm 2025 đạt 1.100 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện với các mục tiêu, lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể.

Về chỉ tiêu thu ngân sách, tỉnh đề ra mục tiêu thu năm 2021 đạt từ 732 tỷ đồng trở lên; năm 2022 đạt từ 810 tỷ đồng trở lên; năm 2023 đạt từ 910 tỷ đồng trở lên; năm 2024 đạt từ 1.010 tỷ đồng trở lên và năm 2025 thu đạt từ 1.100 tỷ đồng trở lên.

Để đạt mục tiêu thu ngân sách đến năm 2025 đạt 1.100 tỷ đồng, với mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 9 - 12%, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, cần có sự chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp thu hút đầu tư, các nguồn lực vào tỉnh để tạo bước đột phá trong tăng trưởng và phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp chủ yếu, cụ thể, giao cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Theo đó, về nội dung nhiệm vụ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tổ chức triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2030 tầm nhìn đến 2050. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, tiếp tục tạo đà để tăng trưởng đạt mức cao hơn (trên 6,5%) trong giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), qua đó tạo môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn các nhà đầu tư.

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung thực hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính và có công nghệ cao, chế biến sâu tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh của địa phương như du lịch, chế biến nông, lâm sản… để vừa tạo việc làm, vừa tạo được nguồn thu cho ngân sách hằng năm. Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sớm đi vào hoạt động sản xuất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất để phát triển doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay đẩy mạnh tái cơ cấu lại, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản để chuyển đổi sang hướng sản xuất hàng hóa.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, trong đó tập trung rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực về đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Rà soát, đánh giá, xác định toàn bộ nguồn tài nguyên khoáng sản hiện có trên địa bàn tỉnh về chủng loại, trữ lượng, chất lượng, địa điểm để đưa vào quản lý theo danh mục. Trên cơ sở đó, bổ sung, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch để quản lý khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, chỉ cấp mỏ cho các doanh nghiệp có năng lực về tài chính, có công nghệ hiện đại chế biến sâu khoáng sản tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, kiên quyết không để tình trạng khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường chống thất thu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tập trung thu thập cơ sở dữ liệu, phân tích kỹ các thông tin để đánh giá mức độ tuân thủ, từ đó lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế để lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế hằng năm. Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuế.

Về cơ chế, giải pháp, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ổn định bền vững và lâu dài cho ngân sách. Thu ngân sách phải gắn với việc tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề theo từng lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đối với hoạt động xây dựng cơ bản, theo kế hoạch vốn hằng năm, các chủ đầu tư, các đơn vị thanh toán, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời giải ngân thanh toán vốn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về tài chính, có vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, tạo môi trường đầu tư có cạnh tranh, lành mạnh và thân thiện. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh,  các ban quản lý dự án, các ngân hàng thương mại, các chủ đầu tư phối hợp tốt với cơ quan thuế trong lĩnh vực thu thuế xây dựng cơ bản.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh, các địa phương cần tập trung chỉ đạo quản lý chặt chẽ, khai thác và nuôi dưỡng các nguồn thu; kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cá nhân, hộ kinh doanh, nắm bắt thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có môi trường đầu tư lành mạnh và hiệu quả.

Đối với khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố... phối hợp giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản nhằm hạn chế tối đa việc vận chuyển quặng trái phép để trốn thuế, hạn chế việc vận chuyển quặng chưa qua chế biến ra khỏi địa bàn tỉnh; theo dõi và quản lý chặt chẽ về tình hình thực hiện nghĩa vụ về ngân sách đối với các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép khai thác; kiên quyết xử lý đối với các cá nhân, doanh nghiệp chây ì tiền thuế, không minh bạch trong khai thác và vận chuyển khoáng sản.

Đối với tiền sử dụng đất, các địa phương nghiên cứu xây dựng và tạo lập quỹ đất hoàn thiện nhanh, gọn hồ sơ, các thủ tục hành chính cần thiết để kịp thời thực hiện đấu giá đất theo kế hoạch được phê duyệt hằng năm.

Đối với các khoản phí, lệ phí và thu khác ngân sách, các ngành có liên quan và các địa phương tập trung rà soát, đôn đốc thu tất cả các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác ngân sách phát sinh hằng năm như: Các khoản tiền chi sai phải thu hồi, các khoản tịch thu và thu khác...

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải; các ban quản lý dự án, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp), UBND các huyện, thành phố với chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách hằng năm theo lộ trình. Cùng với đó, ngành Thuế cần tích cực, chủ động và thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác thu ngân sách trên địa bàn, kịp thời đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và quản lý chặt chẽ các nguồn thu và chống thất thu ngân sách có hiệu quả. Tham mưu biện pháp quản lý hiệu quả và có biện pháp chống thất thu hoặc áp dụng ấn định thuế đối với các lĩnh vực có khả năng thất thu như lĩnh vực khai thác khoáng sản, lĩnh vực thương mại, dịch vụ.../.

Bích Huệ