PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử
Ngày 03/02/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (tại Quyết định số 03/QĐ-UBBC).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định số 03/QĐ-UBBC, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 07 thành viên. Ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện của Tiểu ban, ban hành trước ngày 20/02/2021; xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bầu cử; chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và y tế trong cuộc bầu cử. Tiểu ban cũng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác an ninh trật tự và y tế, tập trung kiểm tra các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự và y tế, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh./.

Hương Dịu