PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn: Nâng cao vai trò của chính quyền các cấp trong công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường
Những năm qua, công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Bắc Kạn. Đặc biệt, Thành ủy Bắc Kạn đã ban hành Chương trình số 05-Ctr/TU ngày 01/10/2015 về thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2020; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/10/2018 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đến năm 2020…

Với sự chỉ đạo, quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác quản lý Nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai và môi trường. Việc lập, phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; công tác giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hồ sơ liên quan đến đất đai. Việc đấu giá quyền sử dụng đất đã thu được nguồn lực tài chính khá lớn để đầu tư phát triển.


Những năm qua, công tác thu gom rác thải trên địa bàn thành phố bằng hình thức xã hội hóa 
được duy trì (Ảnh: Thu gom rác thải tại tổ 10B, phường Đức Xuân)

Thành phố thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, giám sát ô nhiễm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; công tác thu gom rác thải bằng hình thức xã hội hóa tiếp tục được duy trì và nhân rộng. Hoạt động thẩm định, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai được đẩy mạnh. Chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân để giải quyết những tồn tại, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư. Trong 5 năm qua, thành phố đã thực hiện thu hồi 152,2 ha đất của 1.296 hộ gia đình, cá nhân và 26 tổ chức để giải phóng mặt bằng xây dựng 28 công trình, dự án; tiến hành giao đất tái định cư cho 197 hộ với tổng diện tích 1,4 ha; đấu giá quyền sử dụng đất được 239 lô với diện tích 1,2 ha, thu ngân sách gần 180 tỷ đồng; thực hiện cấp 6.570 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Đã giải quyết 671 đơn thư, kiến nghị của công dân; xác nhận cam kết bảo vệ môi trường cho 235 cơ sở sản xuất kinh doanh và tiến hành kiểm tra 60 cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ bảo vệ môi trường; xử lý 67 vụ việc vi phạm về đất đai, thu nộp ngân sách gần 400 triệu đồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường thành phố vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền của một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng trong xử lý vi phạm. Tại một số địa phương vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất đai, chuyển nhượng, sử dụng đất sai mục đích. Việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai từ thành phố đến các xã, phường chưa thực sự đồng bộ; công tác kiểm tra, xử lý những vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, môi trường đôi khi chưa kịp thời…

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn, để tiếp tục nâng cao vai trò của chính quyền các cấp, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng pháp luật, trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai, môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đặc biệt là Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành và các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, thành phố đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở trong quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai; tiếp tục thực hiện nghiêm việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thành phố và các xã, phường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thống tin đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường theo quy định để mọi tổ chức, công dân biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2023 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính, kịp thời chỉnh lý hồ sơ địa chính để phục vụ cho công tác quản lý và vận hành tốt cơ sở dữ liệu đất đai thành phố; đẩy mạnh thực hiện cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, triển khai rộng rãi đến Nhân dân để đăng ký nhu cầu thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức địa chính xã, phường; tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ trong quản lý đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật, nhất là tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách; đẩy mạnh việc thực hiện các dự án tạo quỹ đất để thu hút đầu tư và giải quyết nhu cầu đất ở cho Nhân dân, tăng nguồn thu ngân sách của thành phố.

Tiếp tục triển khai nhân rộng xã hội hóa thu gom rác thải; kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý các loại rác thải. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát, đảm bảo việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với các dự án trên địa bàn; công tác quản lý các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, phân loại rác thải tại nguồn ở các địa phương, đơn vị; kịp thời xử lý các kiến nghị, bức xúc của người dân về vệ sinh môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất tại cơ sở nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, đặc biệt là việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích… Chính quyền các cấp cần tăng cường đối thoại với Nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và những vướng mắc phát sinh liên quan đến đất đai; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải để giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở./.

Hương Dịu