PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn: Tập trung thu ngân sách đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2020
6 tháng đầu năm 2020, thành phố Bắc Kạn thu ngân sách ước đạt 28% kế hoạch. Chính vì vậy, 6 tháng cuối năm 2020, thành phố Bắc Kạn tập trung thực hiện các giải pháp phấn đấu thu ngân sách đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2020, thành phố Bắc Kạn được giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 151,5 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng tiến độ đạt thấp, ước thu được 42,797 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch (KH), và bằng 45% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 10 khoản thu được giao, chỉ có 04 khoản thu đạt tiến độ là: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương (đạt 80% KH), thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (159% KH), lệ phí trước bạ (52% KH), thu phí lệ phí (76% KH). Các khoản thu thấp, đó là: Thuế thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh (42% KH), thuế thu nhập cá nhân (49% KH), thuế sử dụng đất nông nghiệp (13% KH), thu tiền sử dụng đất (12% KH), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (4% KH), thu khác (23% KH).

Theo báo cáo của UBND thành phố, công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, số thuế phát sinh ít; nhiều doanh nghiệp thiếu việc làm, hoạt động không ổn định. Thêm vào đó, dịch bệnh Covid-19 diễn ra từ đầu năm đã tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát và đôn đốc thu các khoản nợ còn khả năng thu và xử lý nợ thuế đối với một số doanh nghiệp tiếp tục được duy trì thực hiện, áp dụng linh hoạt với nhiều biện pháp thu nợ. Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính, một số doanh nghiệp vẫn không nộp được tiền thuế nợ, một số doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh. Các khoản thu cố định tại xã và thu ngân sách phát sinh ít, không có nguồn thu ổn định.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, thành phố Bắc Kạn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế mới và các thủ tục hành chính về thuế, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”. Ngành Thuế tăng cường quản lý và khai thác nguồn thu; quản lý nợ các doanh nghiệp, hạn chế nợ mới phát sinh. Rà soát, đối chiếu, thu nợ thuế các hộ kinh doanh; thường xuyên rà soát và kịp thời bổ sung các hộ kinh doanh trên địa bàn mới phát sinh. Đôn đốc các đơn vị nộp tiền thuế nợ theo đúng lộ trình đã cam kết.

Kiểm tra quyết toán thuế của các doanh nghiệp, đôn đốc các đơn vị chưa nộp quyết toán thuế năm 2019.

Tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra chống thất thu ngân sách, tăng cường công tác kiểm tra thị trường; công tác phối hợp giữa các ngành liên quan trong quản lý thu thuế.

Thực hiện rà soát nguồn thu của địa phương xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2020 theo đúng quy định./.

Hương Dịu