PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín
Thời gian qua, thành phố Bắc Kạn luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách với người có uy tín. Qua đó tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND thành phố đã chỉ đạo việc bình chọn người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời theo đúng các văn bản hướng dẫn của tỉnh. Hằng năm, UBND thành phố đều chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức triển khai văn bản của các cấp, các ngành liên quan đến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; yêu cầu các xã, phường mời người có uy tín đến dự các buổi họp sơ kết, tổng kết công tác chính quyền, các kỳ họp HĐND ở các xã, phường nhằm trang bị thêm các kiến thức cũng như cung cấp các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh tại địa phương.

Ngoài ra, UBND thành phố còn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín; phối hợp với Bưu điện thành phố cấp báo Dân tộc và phát triển, báo Bắc Kạn và các loại báo khác cho người có uy tín đảm bảo đúng đối tượng và đủ số lượng. Từ năm 2019, thành phố đã chọn cử được 5 lượt đại biểu đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong dịp Tết Nguyên đán, UBND thành phố đều thực hiện đầy đủ việc tặng quà cho người có uy tín; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín bị ốm đau; thăm viếng các trường hợp người uy tín, thân nhân người uy tín qua đời.

Với sự quan tâm, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, 115 người có uy tín trên địa bàn thành phố đã phát huy tốt vị trí, vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bản thân những người có uy tín và gia đình luôn tích cực trong việc tham gia củng cố hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; gương mẫu trong thực hiện xây dựng quy chế dân chủ, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quy ước, hương ước nhằm giữ gìn nếp sống văn minh, phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hoá của các dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội…, qua đó góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc./.

Thu Cúc