PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn tích cực triển khai công tác bầu cử
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của Nhân dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thường trực HĐND thành phố kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử tại phường Xuất Hóa

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn, trong thời gian qua, thành phố Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh; hướng dẫn Ủy ban bầu cử các xã, phường thực hiện đúng các nội dung, trình tự thủ tục tiến hành các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn, tháng 01/2021, Thành ủy Bắc Kạn đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đầu tháng 02/2021, UBND thành phố đã thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng thời gian quy định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ủy ban bầu cử thành phố luôn bám sát địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tổ giúp việc và các tiểu ban bầu cử cũng được thành lập kịp thời để tham mưu, giúp việc cho Ủy ban bầu cử thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Việc thực hiện các quy trình để tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp xã, phường được hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố thực hiện đúng quy định. Theo đó, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 60 người, số lượng đại biểu được bầu là 30 người; đối với cấp xã, phường, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 336 người, số đại biểu được bầu là 168 người. Tính đến ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử thành phố tiếp nhận 59/60 hồ sơ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố; Ủy ban bầu cử các xã, phường tiếp nhận 333/336 hồ sơ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Việc công bố danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử được Ủy ban bầu cử thành phố và các xã, phường thực hiện đúng quy định. Theo đó, thành phố Bắc Kạn gồm 08 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 51 đơn vị bầu cử HĐND xã, phường. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử được quan tâm, chú trọng thực hiện. Ủy ban bầu cử thành phố đã ban hành kế hoạch về thông tin, tuyên truyền và vận động cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các xã, phường đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân, người lao động những thông tin về cuộc bầu cử.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố đã xây dựng kế hoạch giải quyết khiến nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế phục vụ cuộc bầu cử; thành lập Ban Tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư liên quan đến công tác bầu cử. Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cuộc bầu cử.

Việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử đang được Ủy ban bầu cử thành phố tích cực thực hiện. Hiện nay, Ủy ban bầu cử thành phố đang tiến hành công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, phường trên địa bàn để nắm tình hình, đôn đốc các địa phương thực hiện cuộc bầu cử đúng quy định./.

Hương Dịu