PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố trẻ vươn lên tầm cao mới
Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền được nâng cao… Đó là những nét nổi bật cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố Bắc Kạn, một thành phố trẻ đang không ngừng vươn lên phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại II, đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn những khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung của cả nước và tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Kạn luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực trong lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI đề ra với 54/58 chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra; trong đó, thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 56,7%, sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 37,5%, nông - lâm nghiệp chiếm 5,8%; thu nhập bình quân tăng qua các năm và đến nay đạt 50 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu nghị quyết. Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Nông Thượng, Dương Quang; trong đó, xã Dương Quang hoàn thành trước thời hạn 01 năm so với Nghị quyết.


Trung tâm thương mại Vincom là điểm nhấn của thành phố

Thành phố đã chủ động đề xuất với tỉnh về một số cơ chế, chính sách và bước đầu thu hút được một số nhà đầu tư thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ như: Trung tâm Thương mại Vincom và Shophouse; cụm Công nghiệp Huyền Tụng; Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai; khu dân cư Đức Xuân 4; khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy; khu đô thị Bắc Sông Cầu…

Kinh tế nông - lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với kinh tế tập thể có nhiều nổi bật với kết quả thành lập mới được 25 hợp tác xã (đạt 150% mục tiêu Nghị quyết), có 24 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên, diện tích đất canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ha trở lên ngày càng được mở rộng…

Những vướng mắc kéo dài liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, đất đai, giải quyết đơn thư được cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế - dân số, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; công tác an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,78%; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến; trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã từng bước được nâng cao. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng và có nhiều đổi mới; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức nghiêm từ thành phố đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại II

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch và sản xuất công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị thông minh; tạo bước chuyển biến cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thành phố Bắc Kạn toàn diện, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Đảng bộ thành phố phấn đấu đến năm 2025 đạt các mục tiêu cụ thể: Tốc độ thu ngân sách tăng bình quân 8%/năm trở lên; thu ngân sách đạt 200 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.700 tỷ đồng; có trên 250 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp đạt thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên; trung bình mỗi năm có thêm 02 sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên; xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% thôn đạt chuẩn nông thôn mới; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thành phố và quy hoạch chi tiết các phường Đức Xuân, Sông Cầu, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống còn 1,2%; kết nạp 450 đảng viên; hằng năm, có từ 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng bộ thành phố đã xác định rõ 20 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã chỉ rõ 04 chương trình trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ theo hướng tận tâm với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Huy động các nguồn lực thu hút đầu tư để tạo bước chuyển biến về phát triển kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị nhằm phát triển thành phố theo hướng đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại III  và cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại II.

Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả gắn với từng cá nhân, gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp./.

Hương Dịu