PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/12/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo kết quả ký kết thỏa thuận khung gói thầu số 3: Mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 4)
Ngày 29/12/2021, Sở Tài chính ban hành Công văn số 2579/STC-QLCS,G&TCDN thông báo kết quả ký kết thỏa thuận khung gói thầu số 3: Mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 4).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Tài chính Bắc Kạn thông báo Thỏa thuận khung mua sắm tập trung gói thầu số 03: Mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 4) tới các đơn vị đầu mối mua sắm tập trung, đề nghị các đơn vị đầu mối mua sắm tập trung thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản biết để thương thảo, ký hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu trúng thầu.

Các đơn vị đầu mối mua sắm tập trung hướng dẫn các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thương thảo, ký kết hợp đồng mua sắm tài sản; thanh toán mua sắm tài sản; bàn giao, tiếp nhận tài sản; quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản; bảo hành, bảo trì tài sản thực hiện theo quy định tại Điều 78 đến Điều 82 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiếp một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)./.

Hà Hồng