PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo lựa chọn đơn vị Chủ trì liên kết thực hiện Dự án đầu tư vùng trồng dược liệu quý
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Thông báo lựa chọn đơn vị Chủ trì liên kết triển khai thực hiện Dự án đầu tư vùng trồng dược liệu quý. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia tuyển chọn gửi hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn trước 17 giờ 00 ngày 12/11/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể thông tin Dự án:

Tên dự án

Mục tiêu/Yêu cầu

Nội dung

Đối tượng, tiêu chuẩn kỹ thuật

Địa điểm, diện tích triển khai

Thời gian thực hiện

Dự án:

Đầu tư vùng trồng dược liệu quý

Mục tiêu: Bước đầu hình thành hệ thống chuỗi giá trị phát triển dược liệu quý; hình thành ý thức nuôi trồng dược liệu theo chuỗi giá trị và bảo tồn nguồn gien dược liệu đảm bảo các quy trình và tiêu chuẩn quản lý chất lượng; kết hợp bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Yêu cầu: Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Chương II  Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế

Dự án đầu tư vùng trồng dược liệu quý tổ chức triển khai các nội dung nêu tại Nội dung số 02, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 ban hành kèm theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 Đối tượng: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế

Địa điểm: Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế

Diện tích: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế

Từ năm 2022 đến năm 2025

Để tham gia tuyển chọn, các tổ chức cá nhân tiến hành thủ tục như sau:

Hồ sơ đề xuất thực hiện dự án dược liệu quý thực hiện theo Mục I của Thông báo này.

Số lượng bộ hồ sơ: 12 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 11 bộ hồ sơ còn lại photo có dấu đỏ của đơn vị chủ trì dự án và 01 bản điện tử ghi hồ sơ trên ổ USB (dạng PDF, không cài mật khẩu).

Nơi nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 13, đường Trường Chinh, tổ 4 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại liên lạc 0913 270 006 (ông Khiêm); 0982 425 583 (bà Huyền).

Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ đề xuất dự án được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12/11/2022. (Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 12/11/2022)./.

Thu Cúc (tổng hợp)