PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo nội dung kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn
Ngày 23/7/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức kỳ họp thứ 28 để xem xét một số nội dung, trong đó có việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Na Rì và kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối với nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Na Rì, qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận: Trong mốc thời gian kiểm tra (từ tháng 01/2006 đến 29/02/2020), Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên theo quy định; kịp thời triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến các tổ chức đảng trực thuộc; chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch toàn khóa, hằng năm; triển khai thực hiện tốt thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có lúc chưa sâu sát; công tác đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới chưa thường xuyên, kịp thời; việc lập và lưu trữ hồ sơ có cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Na Rì nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

Đối với nội dung kiểm tra tài chính đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn, qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất kết luận: Ban Thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn đã triển khai, thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên và ban hành các quy định, quy chế về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo quy định; phổ biến đến cấp ủy cấp dưới và chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản đầy đủ chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan; chỉ đạo cơ quan Huyện ủy, trực tiếp là Văn phòng Huyện ủy chấp hành dự toán, thanh toán, quyết toán, quản lý tài chính, tài sản và thực hiện chế độ kế toán, chứng từ, sổ sách kế toán; lãnh đạo thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, việc trích lập và sử dụng Quỹ dự trữ Đảng cơ bản theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn như: Chưa sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản của đảng; ban hành quy chế chi tiêu nội bộ một số nội dung chưa cụ thể; chưa thường xuyên chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy trong tham mưu thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản của Huyện ủy, cơ quan Huyện ủy nên còn một số nội dung thực hiện chưa đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm nêu trên./.

Hương Lan (tổng hợp)