PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo phân công trực phòng, chống dịch Covid-19 tháng 01/2022
UBND tỉnh thông báo phân công lịch trực phòng, chống dịch Covid-19 tháng 01/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ  thể, Thông báo phân công lịch trực của các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy; thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Trung tâm Chỉ huy, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy cùng các thành phần liên quan tại Văn phòng UBND tỉnh trực xử lý văn bản và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong tháng 01 năm 2022.

Các thành viên được phân công trực có trách nhiệm xử lý, giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh./.

BH