Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC KẠN

(Cập nhật lúc: 16/10/2018 08:30:56 )

Thành phần Ban Biên tập:

1. Trưởng ban: Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Bà Hoàng Thị Duyên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Phó Trưởng ban: Bà Hà Thị Ngần, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

4. Các thành viên:

- Ông Vũ Đức Chính, Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Hoàng Đức Chí, Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn;

- Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

- Ông Lưu Ngọc Trung, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

- Ông Nguyễn Công Lệnh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Bà Hoàng Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Hoàng Kim Duy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Đặng Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Lê Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Ông Hoàng Thanh Oai, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Đoàn Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Lục Đại Lượng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn;

- Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Thư ký Ban Biên tập: Bà Lưu Thị Thuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học Bắc Kạn.

 

Nhiệm vụ của Ban Biên tập

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập, Trưởng Ban Biên tập thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập

a) Ban Biên tập có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng, kiểm duyệt, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng thông tin của Cổng TTĐT tỉnh nhằm cung cấp nguồn thông tin, dữ liệu chính xác, trung thực, kịp thời, phục vụ sự chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước và nhu cầu sử dụng thông tin của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo bí mật của Đảng, Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

b) Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nội dung để cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, kịp thời trên Cổng TTĐT tỉnh.

c) Báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng Cổng TTĐT của tỉnh, đặc biệt là việc triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ công. Định kỳ quý, năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

d) Hằng năm tổng kết đánh giá những điển hình tiên tiến, phát hiện những việc làm không kịp thời, trái với quy định của nhà nước báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Biên tập

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Ban Biên tập.

b) Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập phù hợp với quy định của pháp luật và của tỉnh.

c) Quy định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Biên tập, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Ban Biên tập và trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đối với Cổng TTĐT của tỉnh.

d) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận chuyên trách.

đ) Được ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân sáng tác, cung cấp dịch vụ phục vụ cho hoạt động Cổng TTĐT tỉnh theo quy định của pháp luật.

e)  Được ký hợp đồng phát triển, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên Cổng TTĐT tỉnh theo quy định của pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến chức năng nhiệm vụ chung của Cổng TTĐT tỉnh.

(Nguồn: Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn).

Hương Lan
Sign In