Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

(Cập nhật lúc: 11/06/2019 10:35:16 )

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững, ngày 07/6/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 3052/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch hành động số 406/KH-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phân công cán bộ theo dõi, tham mưu về phát triển bền vững, đảm bảo công tác triển khai và phối hợp với các ngành liên quan trong thực hiện phát triển bền vững.

Lồng ghép thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị, địa phương. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 406/KH-UBND của UBND tỉnh;

Định kỳ hằng năm (trước ngày 30/11), tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các tổ chức liên quan trong thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 406/KH-UBND của UBND tỉnh. Tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững, trình UBND tỉnh trước ngày 20/12 hàng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường giám sát các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện phát triển bền vững. Chú trọng phản biện các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm các yêu cầu phát triển bền vững. Vận động, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại các ngành, địa phương. Tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND của UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan làm việc với các Bộ, ngành trung ương để tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực cho các doanh nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn hướng dẫn khen thưởng sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân( 11/06/2019 10:29:03)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng xưởng tận thu, chế biến kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng( 11/06/2019 10:02:55)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019( 10/06/2019 16:21:26)

Hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn( 10/06/2019 14:06:31)

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi( 10/06/2019 14:05:32)

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ và loài tôm hùm nước ngọt nhập lậu( 10/06/2019 14:01:13)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/06/2019 13:59:03)

Ban hành Hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phê duyệt Danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND( 10/06/2019 13:54:15)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại buổi làm việc tại xã Vi Hương, huyện Bạch Thông( 07/06/2019 16:04:21)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam( 06/06/2019 14:47:08)

Sign In