Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Thực hiện Thông báo số 178/TB-VPCP ngày 12/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý I năm 2020.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2) cho các đơn vị, địa phương để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND cấp hỗ trợ 72.000.000 đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế tỉnh điều hành năm 2020 cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư và kinh doanh của cấp huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND cấp hỗ trợ kinh phí cho Hợp tác xã Trần Phú, Hợp tác xã dịch vụ và phát triển nông nghiệp Pác Nặm để thực hiện xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 giao kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn thu hồi sau phê duyệt quyết toán thuộc nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đã nộp vào ngân sách cấp tỉnh năm 2020 cho dự án Đường giao thông nông thôn Bản Lạnh, xã Tân Tiến - Trung tâm xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn với số tiền là 252.000.000 đồng.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 năm 2020

Xem tiếp


Ngày 22/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 2827/UBND-TH đôn đốc các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố khẩn trương báo cáo việc thực hiện biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do tác động của dịch Covid-19 đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 1902/UBND-TH ngày 09/4/2020.

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 4857/BTC-ĐT ngày 21/4/2020 của Bộ Tài chính về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 phân bổ chi tiết vốn vay, vốn viện trợ thuộc kinh phí sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách năm 2020 thực hiện Đề án đặc thù của tỉnh cho các địa phương

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In