Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 04/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 6114/UBND-NCPC yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 quyết định mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế các huyện, thành phố và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn năm 2019 cho Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, Trung tâm y tế các huyện, thành phố; với 07 danh mục thiết bị tài sản; mua theo phương thức mua tập trung.

Xem tiếp


Ngày 05/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2164/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Nhà khách tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và ổn định trong 03 năm từ 2019-2021.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa bàn hành Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn Cân đối ngân sách năm 2019 của dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Xem tiếp


Ngày 05/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trong 3 năm 2020 – 2022.

Xem tiếp


Ngày 05/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2165/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, là đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên giai đoạn năm 2020 -2022.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2020).

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 602/KH-UBND về triển khai phần mềm Quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ.

Xem tiếp


Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020.

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2147/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Quyền học tập của em” do Tổ chức Childfund Australia tại Việt Nam tài trợ, với tổng kinh phí 147.084 USD (tương đương 3.405.000.000 đồng).

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In