Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 16:39:31 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn; Tiếp tục đổi mới, phát triện và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể….là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018.

Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 26/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở ký ban hành Kế hoạch số 503/KH-BCĐ về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra.

Thời gian thực hiện tuyên truyền: Đợt 1: Tháng 11/2018 đến tháng 12/2018; Đợt 2: Từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2019.

Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 6729/UBND-THVX về việc thực hiện Quyết định số 6847/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Tại văn bản, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 6847/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 theo đúng lộ trình của Chính phủ, đảm bảo đến năm 2020, 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn tỉnh xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau.

Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn

Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định, quy định cách thức, tiêu chí và thang điểm đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Việc xếp hạng mức độ chính quyền điện tử (CQĐT) các cấp được thực hiện căn cứ vào điểm số đánh giá của từng đơn vị và xếp hạng theo 04 mức độ: Mức I, Mức II, Mức III và Mức IV. Các đơn vị đạt điểm dưới Mức IV thì không xếp hạng.

Thực hiện xếp hạng mức độ CQĐT các cấp theo 03 nhóm bao gồm: Xếp hạng mức độ CQĐT cấp tỉnh; Xếp hạng mức độ CQĐT cấp huyện; Xếp hạng mức độ CQĐT cấp xã.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn

Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố các danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn gồm: Dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; Dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định; Dịch vụ giám định; Các dịch vụ do nhà nước bảo đảm theo các chương trình mục tiêu và Dịch vụ y tế khác..

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2039/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố: 02 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 08 danh mục thủ tục hành chính thay thế; 05 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Tiếp tục đổi mới, phát triện và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6809/UBND-KT về việc thực hiện Thông báo số 439/TB-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đổi mới, phát triện và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Lý Hiếu (Tổng hợp)
Sign In