Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019

(Cập nhật lúc: 08/04/2019 14:00:00 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018;Tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2019.

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố 05 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 03 danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã hội; từng bước xóa bỏ định kiến, kỳ thị, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.

Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

Tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 01/4/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch ký ban hành Hướng dẫn số 173/HD-BCĐ. Tại văn bản hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự và thủ tục công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1599/UBND-VXNV về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tại văn bản, UBND tỉnh yêu cầu Các Sở, ban, ngành tỉnh; Các tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh.

Lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1604/UBND-KTTCKT về việc lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Tại Văn bản UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, lựa chọn và bố trí địa điểm để kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trên địa bàn tỉnh hướng tới xây dựng một xã hội học tập; Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, đội ngũ những người viết sách, tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành sách; khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hoá trong toàn thể nhân dân, học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND. Tại Quyết định, UBND tỉnh công bố 06 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ; 06 danh mục các thủ tục đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn.

Lý Hiếu (Tổng hợp)

Tin bài mới:


Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019( 08/04/2019 10:24:03)

Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức đăng cai Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019( 05/04/2019 10:28:01)

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện cập nhật số liệu biến động công trình cấp nước sạch nông thôn; tài sản hạ tầng giao thông đường bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công( 04/04/2019 14:51:42)

Bắc Kạn thực hiện ấn định thuế khai thác khoáng sản năm 2019( 04/04/2019 14:50:34)

Tổ chức Kinderhilfe-Cộng hoà liên bang Đức tài trợ kinh phí nuôi dưỡng trẻ em mồ côi( 04/04/2019 14:43:38)

Quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 04/04/2019 10:32:47)

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019( 04/04/2019 10:28:13)

Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô( 04/04/2019 10:14:41)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019( 01/04/2019 09:28:27)

Quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 29/03/2019 20:43:35)

Sign In