Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019

(Cập nhật lúc: 10/06/2019 16:21:26 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Tập trung, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu phi;Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mác “Made in Vietnam”… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 03/6 đến ngày 07/6/2019.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức ngành thanh tra

Ngày 04/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2972/UBND-NCPC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức ngành thanh tra.

Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, triển khai các nội dung nêu tại Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức ngành thanh tra đến công chức, viên chức được giao nhiệm vụ làm công tác thanh tra để thực hiện nghiêm túc.

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 05/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3009/UBND-KTTCKT về việc thực hiện Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu phi

Ngày 05/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Công văn số 3010/UBND-KTTCKT về việc thực hiện hướng dẫn tại Văn bản số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3708/HD-BNN-TY ngày 28/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mác “Made in Vietnam”

Ngày 05/6/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành Công văn số 3019/BCĐ-KTTCKT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mác “Made in Vietnam”

Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các đơn vị: Công an tỉnh; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn; Ban Chỉ đạo 389 các huyện: Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn và thành phố Bắc Kạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động toàn dân không bao che, tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ và tham gia tố giác các hành vi vi phạm.

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 06/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải, Trưởng ban Chỉ đạo 896 tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Kế hoạch số 322/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Mục đích nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương; Xác định các hoạt động cụ thể và trách nhiệm của các sở, ban, ngành,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồiphòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 06/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 323/KH-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồiphòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợvà các văn bản hướng dẫn thi hành; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động và đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu

Ngày 06/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3028/UBND-KTTCKT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày             24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu.

Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phê duyệt Danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ

Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phê duyệt Danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND.

Đối tượng áp dụng: Là học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tham gia học tập giáo dục nghề nghiệp trong diện chỉ tiêu đào tạo của tỉnh giao không thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ: Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ chính sách được hưởng 30% mức tiền lương cơ sở/tháng/người.

Danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ: Công nghệ kỹ thuật cơ khí;Công nghệ ô tô; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Thú y; Chăn nuôi - Thú y; Khuyến nông lâm; Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Kỹ thuật chế biến món ăn

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố 32 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 09 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 923/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố 01 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 02 danh mục thủ tục hành chính được thay thế; 02 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch quản lý, nâng cao thương hiệu miến dong Bắc Kạn

Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 326/KH-UBND về việc kế hoạch quản lý, nâng cao thương hiệu miến dong Bắc Kạn.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân về sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển thương hiệu cho sản phẩm miến dong Bắc Kạn, đồng thời để phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm miến dong.

Lý Hiếu (Tổng hợp)

Tin bài mới:


Hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn( 10/06/2019 14:06:31)

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi( 10/06/2019 14:05:32)

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ và loài tôm hùm nước ngọt nhập lậu( 10/06/2019 14:01:13)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/06/2019 13:59:03)

Ban hành Hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phê duyệt Danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND( 10/06/2019 13:54:15)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tại buổi làm việc tại xã Vi Hương, huyện Bạch Thông( 07/06/2019 16:04:21)

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam( 06/06/2019 14:47:08)

Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 05/06/2019 16:36:40)

Khẩn trương triển khai sản xuất vụ mùa( 05/06/2019 16:33:02)

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2019( 05/06/2019 16:31:19)

Sign In