Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019

(Cập nhật lúc: 01/02/2019 09:37:55 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam; UBND tỉnh công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018; Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn… là những văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019.

Thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy thông qua vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cở sở. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 138 cấp cơ sở; Phấn đấu đến năm 2020 giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; Triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố: 28 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lựctoàn bộ; 14 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2019.

Ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam

Ngày 29/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 549/UBND-KT về việc thực hiện Công điện khẩn số 9863/CĐ-BNN-TY ngày 19/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tại văn bản, UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao Thông Vận tải, Tài chính; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công điện khẩn số 9863/CĐ-BNN-TY ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam; Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động tham mưu chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Công nhận, xếp loại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018

Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc công nhận, xếp loại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2018.

Tại Quyết định, công nhận: 71 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 23 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xếp loại khá; 05 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường xếp loại Trung bình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2018.

UBND tỉnh công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh ban hành các Quyết định công nhận 08 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018. Cụ thể:

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: 08 huyện, thành phố đạt mức độ 3.

Phổ cập giáo dục tiểu học: 08 huyện, thành phố đạt mức độ 3.

Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 03 huyện, thành phố đạt mức độ 2; 05 huyện đạt mức độ 1.

Xóa mù chữ: 03 huyện, thành phố đạt mức độ 2; 05 huyện đạt mức độ 1

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND. Tại Quyết định công bố: 01 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 02 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019

Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 591/UBND-THVX về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Tại văn bản, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các văn bản: Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Công văn số 7164/UBND-XDCB ngày 17 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019; Công văn 06/UBND-THVX ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5709-CV/BTGTW ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công văn số 60/UBND-THVX ngày 04 tháng 01 năm 2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

UBND tỉnh chỉ đạo quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 593/UBND-KT về việc thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Ban Quản lý VQG Ba Bể theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, áp dụng tổ chức thực hiện các nội dung Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, bảo đảm đúng quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà

Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 599/UBND-NC-PC về việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà.

Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; Chấp hành nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Quy chế về việc tặng quà, nhận quà, nộp lại quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kịp thời tiếp cận và nắm bắt các nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành và áp dụng văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Lý Hiếu (Tổng hợp)
Sign In