Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giao gần 4 tỷ đồng cho huyện Ngân Sơn để thực hiện Chương trình 30a năm 2018

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 09:03:31 )

Ngân Sơn là huyện bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 – 2020 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1965/QĐ-UBND phân bổ 3.963 triệu đồng từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện Ngân Sơn để thực hiện Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3 và Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 Chương trình 30anăm 2018. Trong đó, giao 376 triệu đồng để thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình; 3.284 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; 303 triệu đồng để thực hiện Tiểu dự án hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đến ngày 25/12/2018 phải hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước ( 30/11/2018 09:02:32)

Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn( 30/11/2018 09:00:44)

UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện ngân sách cuối năm 2018( 30/11/2018 08:59:13)

Tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ( 29/11/2018 10:29:43)

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh( 29/11/2018 09:09:09)

Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020( 29/11/2018 09:08:08)

Đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh( 29/11/2018 09:05:30)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ( 27/11/2018 15:03:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018( 26/11/2018 10:27:23)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:45:46)

Sign In