Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

(Cập nhật lúc: 23/11/2018 08:30:56 )

Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2019, ngày 16/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra tại Quyết định số 1961/QĐ-UBND.

Theo đó, đối tượng kiểm tra định kỳ là Công ty TNHH Giấy và Gỗ Bình Trung (Chợ Đồn), Công ty TNHH Chè Peloyen (Bằng Phúc, Chợ Đồn) sẽ kiểm tra trong Quý II, năm 2019. Kiểm tra Công ty TNHH Việt Nam Misaki (Khu công nghiệp Thanh Bình, Chợ Mới) vào Quý IV, năm 2019.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động. Đối với Công ty TNHH Việt Nam Misaki còn kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Đầu tư và các nội dung quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp và các nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan được giao là Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành hoặc cơ quan chủ trì kiểm tra chịu trách nhiệm thành lập Đoàn kiểm tra và phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chi tiết; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, nắm tình hình chung./.

Hương Lan

Tin bài mới:


Điều chỉnh, bổ sung tên đơn vị và điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội( 22/11/2018 20:14:18)

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều tại Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước ( 20/11/2018 16:59:42)

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 ( 20/11/2018 15:16:09)

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới( 20/11/2018 15:13:53)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018( 19/11/2018 10:02:47)

Thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ( 16/11/2018 09:11:48)

Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ( 16/11/2018 09:10:47)

Phê duyệt dự án “Phụ nữ Chợ Đồn phát triển kinh tế hợp tác” ( 16/11/2018 08:19:55)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Chấn chỉnh công tác quản lý đoàn vào có yếu tố nước ngoài đến làm việc tại tỉnh( 16/11/2018 08:16:38)

Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 ( 15/11/2018 10:34:41)

Sign In