Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 08/10/2019 16:24:37 )

Ngày 07/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 565/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Đề án tại Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”; đặt trong tổng thể triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 được ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Phấn đấu đến năm 2021 đạt được mục tiêu chung là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp được giao trách nhiệm là cơ quan chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

Hà Lựu

Tin bài mới:


Điều chỉnh Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh ( 08/10/2019 16:17:30)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019( 07/10/2019 16:05:17)

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 07/10/2019 11:26:11)

Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 07/10/2019 11:24:48)

Phê duyệt Phương án đổi mới theo hướng giao quyền tự chủ cho tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ( 07/10/2019 10:22:26)

Xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh ( 07/10/2019 10:05:14)

Tăng cường triển khai hiệu quả phát triển logistics trên địa bàn tỉnh( 07/10/2019 10:03:35)

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông ( 04/10/2019 16:22:54)

Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019( 04/10/2019 15:59:14)

UBND tỉnh Bắc Kạn giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2019 (đợt 2)( 04/10/2019 10:28:08)

Sign In