Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

(Cập nhật lúc: 12/04/2019 13:51:38 )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa xây dựng Kế hoạch số 176/KH-UBND triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Ban, Ngành, đoàn thể xã hội; từng bước xóa bỏ định kiến, kỳ thị, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình, các loại hình Quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng chống tội phạm tại địa phương; trong từng giai đoạn tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP.

Để thực hiện tốt các nội dung, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập công đồng. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể xã hội thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP; nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch trong việc thực hiện bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh… và các Sở, Ngành có liên quan phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng./.

Minh Hiệp
Sign In