Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Cập nhật lúc: 13/03/2019 09:07:08 )

Ngày 05/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1051/UBND-VXNV về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng đã phê duyệt tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 03) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; hoàn thành việc hỗ trợ theo kế hoạch vốn đã được giao, đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.

- Tạm dừng công tác hỗ trợ chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ đối với các trường hợp hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở từ nguồn vốn ngân sách Trung ương nhưng còn có vướng mắc,

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác hỗ trợ về nhà ở đối với các hộ gia đình người có công đã được bố trí nguồn kinh phí Ngân sách địa phương năm 2018. Lập kế hoạch triển khai hỗ trợ đối với các hộ còn lại theo Đề án đã được phê duyệt.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, rà soát toàn bộ các hộ đã được phê duyệt trong Đề án (kiểm tra danh sách, công tác nghiệm thu, thanh toán nguồn vốn hỗ trợ…) tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ./.

Minh Huyền, Phòng Văn xã - Ngoại vụ

Tin bài mới:


Triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2019( 13/03/2019 08:57:21)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019( 11/03/2019 10:31:17)

Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 11/03/2019 08:35:08)

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 08/03/2019 10:15:23)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng( 08/03/2019 10:14:28)

Hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin nhân khẩu đặc thù Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019( 08/03/2019 10:10:38)

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019( 08/03/2019 10:07:38)

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019 10:04:16)

Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019 09:48:31)

Quy định mới về chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước( 08/03/2019 09:38:21)

Sign In