Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp công nghệ số

(Cập nhật lúc: 01/04/2020 17:47:38 )

Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1705/UBND-VXNV chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, triển khaiChỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủvề phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông:

Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các công nghệ số của doanh nghiệp hiện có trên địa bàn sẵn sàng cung cấp; tổng hợp nhu cầu ứng dụng sản phẩm công nghệ số của các cơ quan nhà nước và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền, phổ biến việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số; tạo sự đồng thuận quan tâm của xã hội đối với doanh nghiệp công nghệ số và sản phẩm Make in Viet Nam.

Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12), tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp công nghệ số để gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp theo quy định./.

Hồng Nhung

Tin bài mới:


Chỉ đạo tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID -19( 01/04/2020 17:46:25)

Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”( 01/04/2020 11:16:30)

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/04/2020 11:11:08)

Chỉ đạo thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19( 01/04/2020 11:03:48)

Kế hoạch Điều tra xã hội học Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 01/04/2020 10:59:31)

Chỉ đạo triển khai giải pháp họp trực tuyến qua hệ thống phần mềm VNPT Meeting( 31/03/2020 17:27:47)

Chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ( 31/03/2020 17:23:05)

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch( 31/03/2020 17:15:36)

Kết quả tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX( 31/03/2020 14:54:31)

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020( 31/03/2020 14:44:27)

Sign In