Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện ngân sách cuối năm 2018

(Cập nhật lúc: 30/11/2018 08:59:13 )

Để khắc phục những hạn chế trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2018, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 14060/BTC-NSNN ngày 14/11/2018, UBND tỉnh vừa có Công văn số 6790/UBND-THVX yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

Cơ quan Thuế, Chi cục Hải quan tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu NSNN đã được Hội HĐND tỉnh giao, giảm nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, bao gồm các khoản chi thực hiện chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo đến ngày 31/01/2019, thanh quyết toán 100% các khoản kinh phí theo dự toán được giao.

Chậm nhất đến 10/12/2018, đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên thuộc nguồn cân đối ngân sách dự kiến trong năm 2018 không triển khai thực hiện được hoặc triển khai không hết, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phải có báo cáo (qua Sở Tài chính) để UBND tỉnh quyết định thu hồi về nguồn dự phòng ngân sách.

Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp khó khăn, xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải báo cáo kịp thời cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên để xem xét, xử lý theo quy định.

Hết năm ngân sách năm 2018, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ mới được chuyển nguồn sang năm sau thực hiện; số còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định. Cấp có thẩm quyền không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung dự toán ngân sách năm sau để đảm bảo cho các khoản chi này.

Xem chi tiết tại đây./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Tăng cường sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ( 29/11/2018 10:29:43)

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh( 29/11/2018 09:09:09)

Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020( 29/11/2018 09:08:08)

Đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh( 29/11/2018 09:05:30)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ( 27/11/2018 15:03:18)

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018( 26/11/2018 10:27:23)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:45:46)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:44:10)

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn( 23/11/2018 16:42:21)

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước( 23/11/2018 16:40:09)

Sign In