Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 20/11/2018 15:13:53 )

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2018, UBND tỉnh vừa có Công văn số 6211/UBND-THVX yêu cầu UBNDcác huyện, thành phố, các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Công văn số 6029/UBND-XDCB ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng tiến độ, thực hiện ngay thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước, tránh tình trạng dồn vốn vào cuối năm mới thực hiện việc thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn cần báo cáo cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết. Thực hiện việc rà soát các nguồn vốn, trong trường hợp không có khả năng giải ngân trong năm, phải có văn bản báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu điều chỉnh theo quy định.

Đối với kế hoạch năm 2019, các địa phương cần rà soát, xem xét cụ thể các thông tin, đáp ứng các điều kiện trước khi phê duyệt dự án thực hiện các Chương trình MTQG, cụ thể là việc áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; việc huy động nhân dân đóng góp; thực hiện giải phóng mặt bằng... để tránh tình trạng sai sót, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Giao Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèotỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp xã về nội dung quản lý, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ động phối hợp với các địa phương đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nổi bật trong tuần từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018( 19/11/2018 10:02:47)

Thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ( 16/11/2018 09:11:48)

Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ( 16/11/2018 09:10:47)

Phê duyệt dự án “Phụ nữ Chợ Đồn phát triển kinh tế hợp tác” ( 16/11/2018 08:19:55)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Chấn chỉnh công tác quản lý đoàn vào có yếu tố nước ngoài đến làm việc tại tỉnh( 16/11/2018 08:16:38)

Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 ( 15/11/2018 10:34:41)

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:23:07)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:15:37)

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:14:34)

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức sự kiện “Tuần lễ sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018”( 13/11/2018 08:54:04)

Sign In