Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 về việc công bố công khai “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn”.

Xem tiếp


Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 2078/QĐ-TTg).

Xem tiếp


Ngày 10/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 10/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 10/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 25/2/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 -2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Xem tiếp

123456
Sign In