Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 về việc công bố công khai “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn”.

Xem tiếp


Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Ngày 10/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 10/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 10/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020.

Xem tiếp


Ngày 25/2/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 -2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Xem tiếp


Ngày 02/10/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1538/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II.

Xem tiếp


Ngày 13/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Xem tiếp


Ngày 13/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Xem tiếp

123
Sign In