PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông tư hướng dẫn mới của Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến việc thành lập cơ sở ươm tạo
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối tượng áp dụng của Thông tư là tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Thông tư hướng dẫn, việc thành lập cơ sở ươm tạo được thực hiện theo nguyên tắc chung là tổ chức, cá nhân có quyền thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo quy định của pháp luật. Việc định lượng, tính toán các số liệu cụ thể khi thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung do tổ chức, cá nhân thực hiện theo nhu cầu và năng lực hiện có. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo hình thức độc lập hoặc kết hợp và đáp ứng quy định tại Thông tư này. Tổ chức, cá nhân được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung dưới hình thức là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục về việc chứng nhận các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2021./.

Thu Cúc