PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 ước đạt 3.194 tỷ đồng
Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công tác thu ngân sách từ năm 2016 đến nay cơ bản được triển khai đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở giao dự toán thu ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính, hằng năm, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu thu từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Các nguồn thu phát sinh trên địa bàn tỉnh được quản lý và tổ chức thu nộp ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật về thuế. Tỉnh đã thực hiện ấn định thuế đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản để chống thất thu ngân sách. Kết quả thu ngân sách nhà nước hằng năm đều tăng, năm sau thu cao hơn năm trước, hoàn thành dự toán được giao.

Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện giai đoạn 2016-2020 ước đạt 3.194 tỷ đồng/3.146 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 5,4%/năm. Năm 2020, thu ngân sách ước đạt 687,7 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn thu của tỉnh, các nguồn thu chiếm tỷ lệ cao gồm: Thu từ doanh nghiệp nhà nước chiếm 11%; thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh chiếm 19,3%; thu từ lĩnh vực đất đai chiếm 13,9%; thu từ thuế bảo vệ môi trường và cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản chiếm 12,7%.

Trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp quản lý thuế; rà soát các khoản thu, tránh nợ đọng, thất thoát nguồn thu. Tiếp tục thực hiện đề án ấn định thuế; phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đạt 4.550 tỷ đồng, trong đó năm 2025 đạt 1.100 tỷ đồng./.

Bích Huệ