PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau… đang được tỉnh Bắc Kạn coi là chìa khóa để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hiện nay, Bắc Kạn đã có 1.333 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đang đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đồng thời cũng triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo hướng tận dụng, khai thác, chia sẻ giữa các cơ quan, đơn vị và không yêu cầu cập nhật lại thông tin dữ liệu công dân, doanh nghiệp đã có trong các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Đẩy mạnh việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết các TTHC và tạo thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh…

Bộ phận một cửa các cấp tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua phần mềm một cửa điện tử. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC để làm cơ sở điện tử hóa quy trình giải quyết của các TTHC tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Theo đó, khi các hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến thì cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều theo dõi được trạng thái tiến độ giải quyết TTHC của mình.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) khi thực hiện TTHC về đất đai và hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov… vẫn còn thấp.

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, thời gian tiếp theo, Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm đồng bộ trong triển khai thực hiện ở các cấp chính quyền, không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ điện tử; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định; hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính nhà nước…

Cùng với đó, thời gian tới, khi kho dữ liệu số hóa của tỉnh thu thập, tổng hợp được nhiều dữ liệu, việc kết nối, chia sẻ, liên thông, truy xuất, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước cũng sẽ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng các dữ liệu của mình đã được số hóa thông qua tài khoản cá nhân trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Qua đó góp phần hoàn thiện quy trình các bước giải quyết TTHC hoàn toàn trên môi trường điện tử, giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết TTHC, tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội./.

Thu Cúc