PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND về thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thông qua tổ chức dịch vụ chi trả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, mức phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả tối đa bằng 1,05% trên tổng số tiền thực tế chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Hình thức chi trả: Chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả cho tất cả các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng chính sách trợ giúp xã hội và người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh (bao gồm chi trả tại điểm chi trả và chi trả tại nhà cho các đối tượng không đi lại được hoặc không có người ủy quyền nhận thay trợ cấp).

Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/6/2022.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn; thương thảo, ký kết hợp đồng với tổ chức dịch vụ chi trả, bố trí kinh phí chi trả và thực hiện thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành./.

Minh Huyền