PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các đơn vị sắp xếp theo Nghị quyết của Quốc hội
Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 612/KH-UBND thực hiện chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các đơn vị sắp xếp theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH 14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như: Thu thập bản đồ, hồ sơ địa chính tại các đơn vị sắp xếp theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 trên địa bàn tỉnh (bản giấy, bản số) phục vụ chỉnh lý theo quy định; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân trên cơ sở kết quả bộ bản đồ, hồ sơ địa chính đã chỉnh lý thống nhất; hoàn thiện bộ bản đồ, hồ sơ địa chính thống nhất để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương.

Theo Kế hoạch, việc chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện trên địa bàn 30 xã, thị trấn thuộc các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông, Na Rì, Chợ Đồn và Chợ Mới; thời gian thực hiện trong năm 2020 và năm 2021./.

Nông Cúc