PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình: Thực hiện công tác chuyển đổi số với tinh thần người dân là chủ thể, trung tâm
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, các nhiệm vụ chuyển đổi số cần được sở, ngành, địa phương thực hiện phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện của tỉnh; tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu và tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số với tinh thần người dân là chủ thể, trung tâm, nỗ lực đóng góp vào việc nâng cao các chỉ số xếp hạng chuyển đổi số một cách thực chất.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chiều 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Nguyễn Đăng Bình chủ trì phiên họp lần 2 để đánh giá hoạt động năm 2022 và quý I/2023; quán triệt, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023. 

Năm 2022 và quý I/2023, thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh đã tích cực quan tâm chỉ đạo, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số và xã hội số), góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị, địa phương. Nhận thức về chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị được nâng lên rõ rệt; hạ tầng số được quan tâm đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tăng lên đáng kể; nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đã đạt 100%; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 100%; nhiều phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành được triển khai xây dựng...

Về hiện trạng CSDL, tỉnh đã xây dựng và đang khai thác sử dụng 12 CSDL, đồng thời đang triển khai xây dựng 8 CSDL của các ngành. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư. Qua thống kê rà soát, hiện nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang khai thác sử dụng 95 hệ thống thông tin, phần mềm, CSDL khác nhau để phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, giải quyết TTHC, hỗ trợ nghiệp vụ... Trong đó có 45 hệ thống thông tin, phần mềm, CSDL do các bộ, ngành Trung ương triển khai, 40 hệ thống do tỉnh đầu tư triển khai và 10 hệ thống đang được các đơn vị dùng thử.

Quý I/2023, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn đảm bảo 100% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến phải được “tiếp nhận” trực tuyến; 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Về tình hình cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 30/3/2023, tỉnh đã thu nhận 283.224 hồ sơ CCCD và thu nhận 58.857 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, trong đó, riêng quý I đã thu nhận 4.195 hồ sơ CCCD và thu nhận 1.970 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử của công dân.


Lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường thảo luận về những thuận lợi và khó khăn frong thực hiện chuyển đổi số
của đơn vị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, điểm xếp hạng các chỉ số thành phần về thể chế số, an toàn thông tin mạng và nhóm chỉ số hoạt động của chính quyền số, xã hội số của Bắc Kạn vẫn còn thấp. Tỉnh chưa có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung; chưa triển khai nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất toàn tỉnh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước; kinh phí dành cho hoạt động chuyển đổi số hằng năm còn thấp; công tác đảm bảo an toàn thông tin cho chuyển đổi số chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và đảm bảo phấn đấu đạt mục tiêu Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2023, Kế hoạch kiểm tra chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương và Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số các xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2023... làm tiền đề cho những năm tiếp theo, qua đó nâng cao hơn nữa thứ hạng chỉ số chuyển đổi số của Bắc Kạn trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp 

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung liên quan; đồng thời nêu rõ những khó khăn, thuận lợi; đề xuất Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số bảo đảm hiệu quả và tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, các nhiệm vụ chuyển đổi số cần được sở, ngành, địa phương thực hiện phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện của tỉnh; tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu và tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số với tinh thần người dân là chủ thể, trung tâm, nỗ lực đóng góp vào việc nâng cao các chỉ số xếp hạng chuyển đổi số một cách thực chất. Tiếp tục cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua việc ban hành kế hoạch với những giải pháp cụ thể. Quán triệt cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, tiên phong tham gia chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số đã được HĐND tỉnh thông qua cần xác định rõ nội dung cụ thể, không khoán trắng cho nhà thầu. Các phần mềm dùng thử cần được đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, thực chất, đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn thông tin. Sở Thông tin và Truyền thông nỗ lực chia sẻ, hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ các đơn vị, sở ngành; giúp tỉnh điều phối hoạt động chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác thẩm định các dự án; tăng cường tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nhân lực. Huy động nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để thực hiện mục tiêu phổ cập điện thoại thông minh cho người dân. Đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức tập huấn hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng đảm bảo thiết thực, chất lượng…/.

Thu Trang