PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 với mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Sau 8 năm triển khai thực hiện Chiến lược, tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, ngày 19/3/2013, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 348/QĐ-UBND), với 3 mục tiêu và 12 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện. Cùng với đó, tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác gia đình như: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015; kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020…; chỉ đạo thực hiện lồng ghép Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau 8 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình và các văn bản, chương trình về công tác gia đình đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác gia đình, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của các gia đình, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2016-2020 là 29,4%, đến cuối năm 2019 đã giảm xuống còn 19,56%. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và người cao tuổi có nhiều chuyển biến tích cực. Số hộ Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa tăng theo hằng năm, từ năm 2010 đến năm 2019, đã có 585.298/753.090 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 6.733/14.125 lượt làng, thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Việc thực hiện tốt công tác gia đình cũng đã hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình tại địa phương. Nếu năm 2010, toàn tỉnh xảy ra 247 vụ thì đến năm 2015, có 154 vụ, năm 2019 có 86 vụ.

Theo tổng kết đánh giá, 12/12 chỉ tiêu đề ra tại Quyết định số 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như Quyết định số 348/QĐ-UBND của UBND tỉnh đều thực hiện đạt và vượt, đó là: Có 96% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; 97% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; hằng năm, trung bình giảm 10 hộ gia đình có bạo lực gia đình; trung bình giảm 10% hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội; giảm 10% người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định; 87,4% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá; 99% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt con, cháu là trai hay gái; 97% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông, bà, chăm sóc cha, mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ; 99% hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện đúng chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi; 97% trở lên hộ gia đình được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật phúc lợi xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; 97% trở lên hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai, khủng hoảng kinh tế; hằng năm, tăng 10% hộ gia đình, thành viên trong gia đình được thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình.

Theo tổng kết đánh giá, đạt được những kết quả đó là do công tác gia đình thời gian qua đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, về bình đẳng giới, về hôn nhân và gia đình được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo.


Sở VH, TT&DL phối hợp với UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và
phòng, chống bạo lực gia đình

Công tác giáo dục đời sống gia đình được các cấp ủy đảng, chính quyền chú trọng thực hiện, coi đây là nhiệm vụ quan trọng đối với công tác gia đình. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của gia đình; xây dựng các hành vi ứng xử văn hóa, văn minh, tuân thủ pháp luật, tôn trọng quy định, quy ước; cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành nuôi dạy con tốt, hạn chế đáng kể tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội và thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động lồng ghép nội dung Chiến lược công tác gia đình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó chú trọng đến nội dung xây dựng “Gia đình văn hóa” với những tiêu chí thiết thực, cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống. Việc xây dựng đời sống văn hóa và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiêu biểu được quan tâm thực hiện; các hộ gia đình tiêu biểu làm kinh tế giỏi, vượt khó vươn lên, nuôi dạy con tốt, hiếu học… được biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời nên đã có sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của nhiều hộ gia đình.

Với việc thực hiện 3 mục tiêu, 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch Chiến lược phát triển gia đình đề ra đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Đó là mặt trái của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, tư tưởng trọng nam, khinh nữ tác động lớn đến nhận thức của một số gia đình, làm ảnh hưởng đến giá trị đạo đức truyền thống và lối sống lành mạnh của gia đình. Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn còn khó khăn, do vậy, việc đầu tư kinh phí cho các hoạt động công tác gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn hạn chế. Các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, uống rượu bê tha...; tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Từ thực trạng và những khó khăn, thách thức đó, tỉnh Bắc Kạn xác định, phải tiếp tục có những giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển gia đình cũng như công tác gia đình phù hợp, thích ứng hơn trong giai đoạn 2020-2030. Đó là, phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực thi và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình; các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Trong công tác tuyên truyền cần theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, động viên toàn dân tự giác tham gia phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện thông tin tuyên truyền gắn với chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm, đề xuất các sáng kiến hay, mô hình hiệu quả về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Nhân rộng các mô hình hay và tiếp tục xây dựng các mô hình mới về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa về công tác gia đình, kêu gọi các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước về công tác gia đình…/.  

Bích Huệ