PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện Nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh "Người tốt - Việc tốt" đảm bảo nền nếp, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Các cơ quan tỉnh
Để việc tổ chức Nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt” trong toàn Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có sự thống nhất đồng bộ và đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh "Người tốt - Việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để việc tổ chức Nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt” trong toàn Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có sự thống nhất đồng bộ và đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh "Người tốt - Việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức Nghi thức chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi công dân đối với đồng bào, với Tổ quốc. Đồng thời, góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức Nghi thức chào cờ vào sáng thứ Hai tuần đầu tháng (tuần đầu tháng được xác định là tuần đầu tiên của tháng không có ngày của tháng trước) theo giờ làm việc. Thời gian tổ chức Nghi thức chào cờ từ 25 - 30 phút. Nếu cơ quan, đơn vị có điều kiện có thể chào cờ hằng tuần.

Địa điểm tổ chức chào cờ có thể ở trước trụ sở cơ quan, đơn vị hoặc trong hội trường.

Về Nghi thức chào cờ không chỉ có hát Quốc ca mà còn có thêm nội dung tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng. Trong đó, có thể chọn những nội dung như: Kể một câu chuyện về Bác Hồ hoặc một tấm gương (tập thể, cá nhân) điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá những việc làm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; thông tin tóm tắt tình hình thời sự nổi bật của quốc tế, trong nước, của tỉnh; triển khai ngắn gọn nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cơ quan, đơn vị.

Việc lập sổ ghi danh “Người tốt - Việc tốt” nhằm ghi nhận những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cơ sở cho việc bình xét, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác hằng năm ở các cơ quan, đơn vị.

Đối tượng ghi danh là tập thể hoặc cá nhân có những việc làm tốt, ý nghĩa, lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng xã hội. Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở mở sổ ghi danh. Định kỳ hằng quý, thực hiện việc bình xét, ghi danh "Người tốt - Việc tốt".

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc bám sát nội dung Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghi thức chào cờ và việc ghi danh “Người tốt - Việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả./.

Bích Huệ