PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tích cực phối hợp với tổ chức Công đoàn trong hoạt động của cơ quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Cùng với việc phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện dân chủ cho từng cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế theo quy định. Các đơn vị cũng thực hiện tốt việc công khai tài chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, kiểm tra giám sát, phòng chống lãng phí, tham nhũng; đánh giá, tổng kết và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác hằng năm.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức đảm bảo thời gian, nội dung, quy trình, chất lượng. Qua đó, công chức, viên chức, người lao động được nghe báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; được nghe Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trả lời những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, cơ quan theo kế hoạch và bàn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức được trình bày ý kiến, đề xuất giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Nhờ có sự thống nhất cao, từ năm 2017 đến 2020, khối chính quyền giảm được 1 cơ quan hành chính cấp tỉnh; giảm 56 phòng phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành; 3 chi cục và tương đương; 16 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; 86 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó, chuyển đổi 2 đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp), 69 phòng, ban, tổ chức. Việc bố trí các chức danh chủ chốt được sắp xếp theo vị trí việc làm của cán bộ, công chức bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai, minh bạch. Hiện nay, các đơn vị được sáp nhập hoạt động ổn định, thống nhất. Công việc điều hành của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các phòng ban diễn ra đúng quy định của pháp luật.

Cùng với việc triển khai có hiệu quả quy chế dân chủ trong nội bộ, các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đã tích cực thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (đối với các thủ tục hành chính được quy định phải thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông). Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện qua Bộ phận Một cửa. Một số thủ tục hành chính được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Từ năm 2016 đến năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 1.665.978 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99%. Các quy định về thủ tục hành chính, cách thức tiếp nhận và giải quyết, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí đều được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và giám sát, kiểm tra.

Cùng với đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định. Những vấn đề Nhân dân kiến nghị đều được kiểm tra, làm rõ và có văn bản trả lời, vì vậy không có vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp xảy ra.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh./.

Hương Lan