PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện tốt công tác quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet
Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường triển khai các biện pháp, thực hiện tốt công tác quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet, bảo đảm báo chí điện tử và các loại truyền thông khác trên Internet phát triển đúng định hướng, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tỉnh Bắc Kạn có 3 cơ quan báo chí (Báo Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn); 2 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện, cơ quan thường trú (Báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam); 4 cơ quan báo chí Trung ương cử phóng viên chuyên trách theo dõi địa bàn (Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Công lý, Báo Nông nghiệp Việt Nam); có 1 báo điện tử (Báo Bắc Kạn điện tử) và 163 cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. 


Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (tháng 6/2023)

Công tác quản lý, định hướng báo chí được quan tâm thực hiện thông qua việc tổ chức hội nghị giao ban báo chí hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức; hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí hằng tháng, hằng quý do UBND tỉnh thực hiện. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động định hướng, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử chính thống về những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm. 

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, tiếp thu phản ánh, xử lý các thông tin báo chí đăng phát; đồng thời tăng cường ứng dụng, sử dụng hiệu quả các phần mềm hỗ trợ cho công tác theo dõi, tổng hợp thông tin trên báo chí và mạng xã hội đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. 

Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, định hướng thông tin để đảm bảo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn tiếp cận với thông tin an toàn, chính thống, không vi phạm các quy định của pháp luật khi cung cấp thông tin trên Internet, mạng xã hội; thường xuyên kiểm tra, rà soát, có giải pháp quản lý chặt chẽ hiệu quả mạng xã hội; kịp thời xác minh, xử lý những tài khoản mạng xã hội vi phạm Luật An ninh mạng; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng mạng xã hội tán phát thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện định danh tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; nghiên cứu, xây dựng hệ thống rào cản kỹ thuật nhằm chặn, lọc, xử lý những thông tin độc hại, sai trái và những tài khoản mạng xã hội vi phạm. 

Tính đến hết ngày 30/9/2023, cơ quan chức năng đã can thiệp kỹ thuật, gỡ bỏ 1 tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng liên quan lãnh đạo tỉnh; xác minh, làm rõ 69 vụ với 69 đối tượng có hành vi đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội; xử lý vi phạm hành chính 18 trường hợp với tổng số tiền 105 triệu đồng; gọi hỏi, giáo dục, răn đe đối với 51 trường hợp, yêu cầu gỡ bỏ thông tin và cam kết không tái phạm hành vi. 

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã quan tâm tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng quản lý, thu thập thông tin, khai thác tư liệu để biên tập, xử lý hình ảnh, viết tin, bài phóng sự trên trang, cổng thông tin điện tử; hướng dẫn cách thức vận hành, quản trị trang, cổng thông tin điện tử, quy định chi trả thù lao, nhuận bút... cho cán bộ công chức, viên chức phụ trách và thành viên của các cổng, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh. 

Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác, phân biệt được những nội dung xấu độc, sai sự thật để không đăng tải, lan truyền trên không gian mạng; đẩy mạnh lan tỏa các thông tin tích cực trên báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác; tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân sử dụng mạng Internet tuân thủ luật pháp, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức xã hội, ứng xử văn hóa trên không gian mạng theo Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm tình hình thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực báo chí điện tử, mạng xã hội của các cơ quan báo chí và cán bộ, đảng viên. 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát định hướng chung, tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương. Các trang, cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt vai trò trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về ngành, lĩnh vực, hoạt động của địa phương, đơn vị; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet. Bên cạnh việc phản ánh những mặt tích cực, các cơ quan báo chí còn phản ánh những hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó, giúp cho tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xử lý và trả lời những vấn đề báo chí phản ánh, góp phần ổn định tư tưởng của Nhân dân. 

Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ, bình luận những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng… còn xảy ra đã tác động, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp, nắm bắt dư luận, lựa chọn vấn đề, nội dung thông tin, tuyên truyền trên báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet để lan tỏa các bài viết tích cực chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời; chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền của các cơ quan báo chí chậm được đổi mới. Hạ tầng hệ thống thông tin tuyên truyền ứng dụng công nghệ số, số hoá các thông tin, dữ liệu để đăng tải trên báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... 

Vì vậy, trong thời gian tới cần không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội, các hình thức truyền thông trên Internet; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ sự phát triển của công nghệ thông tin vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về ứng dụng công nghệ trên Internet; vị trí, tầm quan trọng của báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Cung cấp thông tin và kịp thời định hướng nội dung tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; chủ động đưa các thông tin chính thống, lành mạnh, hữu ích lên mạng xã hội và Internet. Chú trọng việc phổ cập dịch vụ Internet đi đôi với tuyên truyền giáo dục ý thức, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội cho Nhân dân. 

Thực hiện tốt công tác định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 

Tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cấp đối với các cơ quan báo chí điện tử, cổng, trang thông tin điện tử trên địa bàn, tận dụng ưu thế về tốc độ truyền tải thông tin nhanh, chi phí thấp, phạm vi bao phủ thông tin rộng để cung cấp thông tin cho người dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tin bài đăng trên báo chí điện tử và cổng, trang thông tin điện tử. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn và quản lý cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn. 

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên Internet. Hằng năm mở lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tin, báo chí, đội ngũ làm công tác tuyên truyền.../.

BH