PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thưởng vật chất bằng tiền cho các tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Ngày 13/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 794/QĐ-UBND thưởng vật chất bằng tiền cho 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ với mức tiền thưởng cho mỗi tập thể là 17.880.000 đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các tập thể được thưởng gồm: Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn; Nhân dân và cán bộ xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông; Nhân dân và cán bộ xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn./.

Thanh Thuyên