PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn đầu tư công
Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đã đề ra, UBND tỉnh Bắc Kạn đã và đang quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng tốc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án sử dụng vốn đầu tư công được triển khai đúng tiến độ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra
tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công tại huyện Pác Nặm

Năm 2020 là năm quan trọng, quyết định việc thực hiện thành công các mục tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, giải ngân vốn đầu tư công của một số dự án vẫn còn rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu do việc xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết còn chậm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số trường hợp còn vướng mắc; các dự án khởi công mới đối với các địa phương chậm hoàn tất thủ tục đầu tư để được giao kế hoạch vốn chi tiết; một số chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác giải ngân kế hoạch vốn, nhất là vốn bố trí thanh toán công trình hoàn thành được giao từ cuối năm 2019…

Xác định đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường tính kỷ luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đầu tư công tại các đơn vị; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Đối với các dự án quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án để các dự án sớm được khởi công, đảm bảo đúng tiến độ. Mặt khác, các cấp, ngành và địa phương cần chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 đối với các công trình, dự án không thể giải ngân được sang các dự án có khả năng giải ngân cao hơn để phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Cùng với đó, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm điểm tiến độ giải ngân hằng tháng đối với các chủ đầu tư để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đảm bảo đúng tiến độ theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về quản lý, thực hiện đầu tư công đối với chủ đầu tư; rà soát, đánh giá các chương trình, nhiệm vụ, đề án, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh làm cơ sở lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Với việc tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, sau thời gian giãn cách xã hội, các chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tập trung huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Đến 20/7/2020, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công được trên 714 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch, trong đó vốn đầu tư công năm 2020 đạt 26% kế hoạch, vốn kéo dài từ năm 2019 chuyển sang năm 2020 đạt 42%.

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường QL3B - Đôn Phong

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trong năm 2020, thời gian tiếp theo, UBND tỉnh đã có Công văn yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020, bao gồm nguồn vốn các năm trước chuyển sang; chỉ đạo Ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch; ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án; nghiêm túc thực hiện tiến độ thực hiện từng dự án, công trình theo các quý, theo từng nguồn vốn, chương trình đã được UBND tỉnh chấp thuận; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020. Cùng với đó chủ động rà soát, sớm đề xuất điều chỉnh các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020 có tiến độ giải ngân không đảm bảo các mốc thời gian quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020; tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư, xây dựng, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp.../.

Thu Cúc