PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiến độ đăng ký hóa đơn điện tử đảm bảo theo kế hoạch
Bắt đầu triển khai từ tháng 4/2022, sau một thời gian tập trung triển khai nhiệm vụ, đến nay, tiến độ thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo kế hoạch với 90,2% tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã sát sao chỉ đạo trong toàn ngành triển khai HĐĐT. Trong đó, yêu cầu các Chi cục Thuế và Phòng Thanh tra - Kiểm tra tăng cường chỉ đạo, đôn đốc công chức phụ trách tiếp tục chủ động phối hợp với các nhà cung cấp HĐĐT tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức khẩn trương triển khai đăng ký HĐĐT đảm bảo kịp tiến độ theo lộ trình của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Coi đây là nhiệm vụ cấp bách của toàn ngành, Cục Thuế tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực đảm bảo đến 31/5/2022 phải đạt 90% tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký sử dụng HĐĐT.

Với nhiều nỗ lực, Bắc Kạn đã đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tính đến hết 31/5/2022, toàn tỉnh có 943/1.046 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký sử dụng HĐĐT, đạt 90,2% kế hoạch. Trong số đó có 273/301 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Phòng Thanh tra - Kiểm tra (Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn); 324/342 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới; 136/150 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm; 128/148 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế huyện Na Rì; 82/105 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc sự quản lý của Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn.

Trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung đôn đốc thực hiện, phấn đấu đến hết ngày 30/6 hoàn thành 100% số lượng tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP./.

Hương Lan