PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp nhận kinh phí tài trợ của Tổ chức Childfund tại Việt Nam cho Trường TH&THCS Thượng Ân
UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương tiếp nhận khoản kinh phí bổ sung của Tổ chức Childfund tại Việt Nam cho Trường TH&THCS Thượng Ân, huyện Ngân Sơn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, khoản kinh phí bổ sung 1.632.141.000 đồng từ nguồn tài trợ của Tổ chức Childfund tại Việt Nam sẽ dùng để xây dựng công trình 4 phòng bán trú và triển khai các hoạt động nâng cao năng lực tại Trường TH&THCS Thượng Ân thuộc Dự án nâng cao chất lượng sống và học tập của học sinh bán trú (viết tắt là VN03-042).  


Hoạt động nâng cao chất lượng sống và học tập của học sinh bán trú tại huyện Ngân Sơn 

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ngân Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng công trình phòng bán trú tại Trường TH&THCS Thượng Ân thuộc Dự án VN03-042 theo đúng quy định tại khoản 5, Điều 8, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, các quy định của pháp luật có liên quan và cam kết của nhà tài trợ./.

Triệu Thanh