PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và ban hành quy chế giao khoán, quản lý, sử dụng biên chế và quản lý tài chính; đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ định mức, tiêu chuẩn…, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm; quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; quy chế văn hóa nơi công sở; đưa nội dung thực hiện “Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp” vào việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, vì vậy chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện.

Nhằm phòng ngừa tham nhũng hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công trực tuyến; mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; định kỳ thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng cường giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa góp phần phòng ngừa tham nhũng
Ảnh: Giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Pác Nặm)

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi quản lý được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Vì vậy trong 6 tháng đầu năm, tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh nhìn chung không có những diễn biến phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận; không có trường hợp nào bị xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là tình trạng "tham nhũng vặt", biểu hiện “lợi ích nhóm”…vẫn có thể xảy ra; theo đó cần tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đấu thầu; đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; công tác tổ chức cán bộ.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh xác định thực hiện với 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là:

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương;

Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương;

Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng; biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong phòng, chống tham nhũng và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống tham nhũng./.

Bích Huệ