PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực
Năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quyết liệt trong chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Ngay từ đầu tháng 1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình trọng tâm công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, đơn vị; phải xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; gắn công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo đúng quy định. Tăng cường phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả "tham nhũng vặt"; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Kạn tháng 6/2022

Thực hiện chủ trương của Trung ương, tháng 6/2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh được thành lập do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo chủ chốt các cơ quan của tỉnh đã thể hiện quyết tâm tạo bước chuyển mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành trên 20 chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về phòng chống tham nhũng; UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành đã ban hành 133 văn bản chỉ đạo, triển khai việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng đối với địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Để phòng ngừa tham nhũng, năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 94 buổi, hội nghị tuyên truyền có nội dung về phòng, chống tham nhũng với tổng số 4.575 lượt người tham gia; biên soạn, phát hành 880 tài liệu về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đồng thời thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nhất là khi tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ định mức, tiêu chuẩn...; trong năm đã có 262 văn bản được ban hành mới và 48 văn bản được sửa đổi, bổ sung về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành; tổ chức rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các đối tượng theo quy định. Theo đó, trong năm đã có 285 cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ.

Tăng cường kiểm tra, kiếm soát, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực

Trong năm 2022, ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra 91 tổ chức, đơn vị về việc thực hiện công khai minh bạch; kiểm tra 31 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức 24 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng và 41 cuộc thanh tra trên lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản.... Qua thanh tra, kiểm tra, có 20 cuộc phát hiện vi phạm liên quan đến việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn với tổng giá trị các vi phạm được kiến nghị thu hồi là trên 2,5 tỷ đồng; đã thu trên 1,7 tỷ đồng.

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện nghiêm. Thanh tra tỉnh đã ban hành 7 quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 tại 7 đơn vị với 76 đối tượng; đến nay, đã ban hành kết luận 5 cuộc đối với 48 đối tượng, đang tiến hành 2 cuộc với 28 đối tượng.

Trong năm 2022, có 5 vụ việc, vụ án tham nhũng được các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh xem xét, giải quyết (4 vụ kỳ trước chuyển sang; 1 vụ tiếp nhận mới). Trong đó, Công an tỉnh điều tra, xử lý 3 vụ án/4 bị can, 1 đối tượng; hiện nay đang điều tra 1 vụ, tạm đình chỉ điều tra 1 vụ (chờ kết quả giám định), đình chỉ điều tra 1 vụ. Tòa án nhân dân tỉnh xét xử 2 vụ.

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2022, trên địa bàn tỉnh không có những diễn biến phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận về tham nhũng. Tuy nhiên, tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc sẽ tiếp tục là vấn đề phức tạp; cùng với sự phát triển của đất nước và quá trình hội nhập, hành vi tham nhũng sẽ ngày càng tinh vi hơn, phức tạp hơn. Vì vậy, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục được đẩy mạnh theo tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục.

Trước hết, cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục rà soát, xây dựng, kiến nghị hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là pháp luật liên quan đến đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, xã hội hóa, tài chính, xây dựng,..., kịp thời khắc phục ngay những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, Nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng; biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống tham nhũng.../.

Bích Huệ