Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2019

(Cập nhật lúc: 09/04/2019 15:31:49 )

Ngày 08/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Đại biểu nghe truyền đạt các chuyên đề

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt những chuyên đề về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quyền con người; Tổng quan pháp luật Việt Nam về quyền con người; Công tác nhân quyền trong tình hình mới và công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể là Hiến pháp 2013, Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác nhân quyền trong tình hình mới, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân; Tập trung thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế bền vững, các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, qua đó đã góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ngay sau hội nghị này, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, cấp ngành sẽ tổ chức quán triệt, triển khai những nội dung tập huấn đến cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình gắn với việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 44-CT/TW và Thông báo số 46-TB/TW ngày 06/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/07/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác nhân quyền trong tình hình mới, các quyết định, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác nhân quyền. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân đề cao các giá trị và thành tựu về nhân quyền của Đảng, Nhà nước, xác định công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền là một trong những công tác trọng tâm, lâu dài gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, ngành, địa phương./.

Thu Trang
Sign In