Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

(Cập nhật lúc: 17/05/2019 08:59:01 )

Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư khóa XI, ngày 08/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 252/KH-UBND thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự phối hợp hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Sở, Ban, Ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới./.

Minh Hiệp
Sign In