Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chỉ số PAR INDEX: Nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

(Cập nhật lúc: 27/02/2019 15:55:14 )

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố. Đây là nguồn thông tin quan trọng để các đơn vị thấy được những hạn chế, sai sót trong quá trình thực hiện, nhất là người đứng đầu thấy được trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, điều hành từ đó có giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.


Các thủ tục hành chính được niêm yết tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện Pác Nặm

Năm 2018 là năm thứ sáu, tỉnh Bắc Kạn triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và là năm thứ hai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phân tích, xử lý số liệu điều tra xã hội học. Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh được xác định trên các tiêu chí thành phần ở 07 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành cơ chế quản lý tài chính và hiện đại hóa hành chính. Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó: Đối với nhóm các Sở, ngành, điểm tự đánh giá là 76 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học 24 điểm; đối với nhóm huyện, thành phố, điểm tự đánh giá 68 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 32 điểm.

Với điểm số 88,1 điểm, năm 2018, Sở Giao thông vận tải vươn lên dẫn đầu nhóm 19 Sở, ngành và Ban Quản lý các khu công nghiệp đứng cuối bảng với tổng điểm 70,06 điểm. Trong nhóm các huyện, thành phố, đứng đầu là huyện Ngân Sơn có tổng số điểm 81,99 điểm, đứng cuối bảng là huyện Bạch Thông với số điểm 68,01 điểm.

Theo kết quả xếp hạng và phân loại năm 2018, chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị so với năm 2017 chênh lệch không lớn. Kết quả xếp loại tương đối đồng đều, các Sở, ngành, số đơn vị xếp loại tốt ít hơn năm 2017 (năm 2017 có 14 đơn vị, năm 2018 có 13 đơn vị), số đơn vị xếp loại khá nhiều hơn năm 2017 (năm 2018 có 06 đơn vị, năm 2017 có 04 đơn vị). UBND các huyện, thành phố kết quả xếp loại năm 2018 thấp hơn so với năm 2017 cụ thể: Năm 2018 không có đơn vị nào xếp loại tốt, tất cả 8/8 đơn vị xếp loại khá; trong đó năm 2017 có 01 đơn vị xếp loại tốt, 07 đơn vi xếp loại khá.

Kết quả trên cho thấy việc đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị ngày một công bằng, khách quan, minh bạch. Kết quả xếp hạng, phân loại đã phản ánh tương đối chính xác việc quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, các đơn vị có cơ hội xem xét, chú trọng, quan tâm hơn đến việc nâng cao công tác cải cách hành chính tại đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Cụ thể như công tác chỉ đạo, điều hành là lĩnh vực quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính. Tuy nhiên, kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 không đơn vị nào có điểm thẩm định đạt điểm tối đa. Đối với lĩnh vực xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, qua kết quả theo dõi thực hiện của sở chủ quản cho thấy nhiều đơn vị chưa thực hiện tốt các nội dung về theo dõi, rà soát văn bản theo quy định. Trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tỷ lệ tinh giản biên chế của các đơn vị không đạt phần trăm theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nhưng kết quả đạt được còn hạn chế…

Việc xếp hạng chỉ số cải cách hành chính là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Vì vậy, kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tự nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của đơn vị mình thời gian qua, từ đó đề ra các giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương trong những năm tiếp theo./.

Thu Cúc
Sign In